7 důležitých právních změn pro e-shopy, které nastanou k 1.1.2014

Od 1.1.2014 má vstoupit v platnost nový Zákon č.89/2012, občanský zákoník. Ten v některých ohledech přináší zásadní změny. A tyto změny se dotknou i provozu e-shopů. Vybrala jsem pro vás 7 nejdůležitějších změn, na které je třeba pamatovat ještě před příchodem nového roku.

Upozornění: Vzhledem ke staršímu datu vydání tohoto článku nemusí být již některé informace v souladu s aktuální legislativou. V roce 2014 vstoupil v platnost NOZ.

1. Údaje, které musíte sdělit před uzavřením smlouvy

I původní občanský zákoník pamatoval na údaje, které jste na svém e-shopu museli sdělit zákazníkovi ještě dříve, než došlo k uzavření smlouvy. Nově byly tyto údaje aktualizovány. Od 1.1.2014 musíte povinně sdělit tyto údaje (§ 1811, odstavec 2):

a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,
e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,
g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a
i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

2. Neuvádíte ceny včetně DPH? Tak pak je zákazník nemusí platit…

V zákoně nově přibyla formulace, která zbavuje vašeho zákazníka povinnosti platit dodatečné poplatky, jako i DPH, za předpokladu, že je na svém e-shopu neuvádíte. Proto je důležité, abyste cenu u produktu uvedli včetně DPH i souvisejících poplatků. Toto ustanovení je zakotveno v § 1821:

Pokud podnikatel spotřebiteli nesdělil údaje o dalších daních a poplatcích, které spotřebitel ponese podle § 1811 odst. 2 písm. c) nebo o nákladech podle § 1811 odst. 2 písm. e) nebo podle § 1820 odst. 1 písm. g), není spotřebitel povinen tyto daně, poplatky nebo náklady podnikateli hradit.

3. Místo tříměsíční lhůty zavedena jednoroční + 14 dnů

Dřívější zákon říkal, že když zapomenete ve svých obchodních podmínkách uvést poučení o odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, prodlouží se tato lhůta na 3 měsíce. Nově se prodlužuje na 1 rok. Samozřejmě jejím dodatečným uvedením se vrátíte do režimu 14 dnů. Informaci uvádí § 1829, odstavec 2:

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů je třeba užít formulář

Novinkou v rámci tohoto zákona je povinný protokol, pomocí něhož váš zákazník dává najevo, že chce odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu. Dříve se situace odstoupení řešila různě (po mailu, zasláním zboží s průvodním dopisem). O možnosti využití formuláře je třeba informovat i v obchodních podmínkách (viz. (§ 1820, odstavec 1, písmeno f):

Podnikatel sdělí spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, také pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

5. Vyplněný formulář pro odstoupení musíte obratem potvrdit

V případě, že vám zákazník doručí vyplněný formulář odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, musíte obratem potvrdit jeho přijetí (§ 1830):

Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrací zákazník zboží do 14 dnů

Dřívější zákon nepamatoval na povinnost spotřebitele vrátit zboží v rozumné lhůtě v případě, kdy odstoupil od kupní smlouvy. Zákon nově zavedl časovou lhůtu pro zákazníka ve výši 14 dnů (§ 1831, odstavec 2):

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

7. U odstoupení vracíte přijaté finanční prostředky do 14 dnů

Dosud stačilo vrátit přijatá finanční plnění do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Nově se tato lhůta zkracuje na 14 dní. Ve své podstatě tak sleduje stejnou lhůtu, jakou má zákazník pro navrácení zboží (viz. § 1832, odstavec 1):

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Novinek v rámci tohoto zákona je mnohem a mnohem více. Postupně bych vám ráda další novinky představila. Zásadní je, že teprve praxe a dodatečně vydané Judikáty Nejvyššího soudu ukážou, jak se výklad tohoto zákona bude mít.

Pokud potřebujete odbornou právní radu, můžete využít renomovanou právní (online) kancelář na adrese www.pravopropodnikatele.cz, kterou sama využívám.
Pozor! Od 1.1.2014 platí nový občanský zákoník. Už jste si aktualizovali obchodní podmínky na e-shopu? Pokud ne, tak na www.pravopropodnikatele.cz/obchodni-podminky vám pomohou.
Petra Mikulášková
Specializuji se na práci se zbožovými srovnávači Heureka.cz a Zboží.cz. Využívám přitom zkušenosti z vedení vlastního e-shopu i ze spolupráce s desítkami klientů. Ovládám nejen nástroje pro biddování a úpravu XML feedů, ale také Google Analytics. Snadno tak zjistím, v čem děláte chybu a pomůžu vám ji vyřešit. A společně zvýšíme vaše tržby.
Komentáře
 1. Jan Vetyška napsal:

  Kvituji snahu o osvětu, bohužel tyto rady jsou plné nepřesností, zavadejicich informaci a také nepravd. Například:
  3) Týká se celé informační povinnosti, nikoliv pouze informací o odstoupení. Informace nemusí být v obchodních podmínkách. Žádným dodatečný uvedením se nic nevrátí.

  4) Formulář není pro zákazníka povinný, má spoustu možností, jak odstoupit od smlouvy.

  5) Musi se potvrdit přijetí, nikoliv formulář jako takový.

  6) Je to trošku jinak i dnes, dle nového OZ bude zakaznik zboží odesilat ve lhůtě, nikoliv doručovat.

  7) Bohužel, je potřeba zdůraznit, ze nyní jsme mohli jasne a právně čistě odeslat zpět peníze až po převzetí zboží, nyní go bude složitější.

  • Dobrý den pane Vetyško,
   děkuji za zpětnou vazbu, v jedné věci máte pravdu, (4) formulář není povinný (viz.§ 1820 odst. 1 písm. f) v souvislosti s § 1830).

   3) Přesné znění § 1829 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je následující: “Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.”

   5) V článku píší to, co píšete i vy – “musíte obratem potvrdit jeho přijetí”.

   6) V článku se o doručování, jak píšete, vůbec nezmiňuji.

   7) Ano, je to tak. Nyní se může stát, že e-shop bude vracet peníze ještě dříve, než dostane zpět fyzicky zboží. Důležitá informace navíc.

   V neposlední řade je na konci článku zmíněno, že až praxe a judikáty řeknou, jak se výklad s aplikací práva vlastně bude mít.

   • Jan Vetyška napsal:

    Dobrý den,

    tak znovu a budu se snažit být důkladnější při psaní, než při mém původním komentáři:

    3) § 53 odstavec 7: Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

    Odkazovaný odstavec 4:
    Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:
    a) obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,
    b) údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
    c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
    d) cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,
    e) náklady na dodání,
    f) způsob platby, dodání nebo plnění,
    g) poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,
    h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
    i) doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

    Váš text:
    “Dřívější zákon říkal, že když zapomenete ve svých obchodních podmínkách uvést poučení o odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, prodlouží se tato lhůta na 3 měsíce.”

    Váš text je tedy nepravdivý(respektivě velmi neúplný), nesplnění informační povinnosti a případné prodloužení lhůty na 3 měsíce se týká veškeré informační povinnosti z odstavců 4 a 6.

    Dále jsem reagoval na Váš výraz: “vrátíte do režimu”. V komentáři již oboje popisujete jinak, repsketivě první části se nevěnujete a NOZ situaci popisujete / citujete správně.

    5) Ale v nadpisu, který je více vidět, píšete něco jiného.

    6) Ano, ale nadpis takto působí. Navíc jsem reagoval na to, že zákon nepamatuje na vracení zboží. Určitým způsobem pamatuje, jen ne v těchto pasážích a výhradně směrem k distančním smlouvám.

    7) Nevidím rozpor ve Vašem komentáři vůči mému, takže asi ok ;).

 2. Dobrý den,
  v bodě (3) jsem v článku nechtěla jít důsledně až tak do hloubky, jak do ní jdete vy, a přidružuje kompletně celé informační povinnosti. Váš pohled a stanovisko chápu, nicméně snadný popis na čtyři řádky do článku by nestačil.

  A informace ohledně “vrátíte do režimu” je obdobného rázu jako bod (3). Hluboké vysvětlení by bylo textově mnohem delší a pro lidi nejspíš těžce uchopitelné.

  Detailní vysvětlení ponechávám advokátům a právním seminářům, článek beru jako nakousnutí problému.

  Nicméně jsem zvědavá, jak bude aplikace práva vypadat a jak se budou ke změnám stavět kontrolní orgány.

  • Jan Vetyška napsal:

   No, ehm ;)

   3) Já Vám a případně čtenářům předkládal důkaz. Pro potřeby článku jste nemusela jít do hloubky, ale stačilo by “uvést poučení o odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu” nahradit za “splnění informační povinnosti”. Je to dokonce stručnější.

   “Začne běžet lhůta od okamžiku, kdy zákazníka poučíte” – to by také nebylo moc komplikované vysvětlování.

   Stejně tak “Vyplěný formulář musíte obratem potvrdit” se dá jednoduše nahradit za “Přijetí formuláře musíte obratem potvrdit”.

   Nebo v 6 dát raději: “Zákazník odesílá zboží do 14 dnů”.

   Protože v 7 pak píšete “….obchodník vrací.” ;)

   Jinak s Vámi souhlasím, že je to téma pro advokáty a právní semináře. I toto byl důvod mé původní Twitter reakce a následného komentáře na vyžádání sem.

   Nemyslím to útočně, jak to může vyznít, ale tato témata se nedají “jen nakousávat”, tím vzniká akorát spousta problémů.

   • Tereza napsal:

    “…tato témata se nedají „jen nakousávat“, tím vzniká akorát spousta problémů.”

    Rozhodně s Vámi souhlasím. Bohužel naprostá většina článků pro veřejnost, které píší novináři a “neprávníci”, je tak nepřesná a neúplná, že je tím pádem zavádějící a nepravdivá.

    Protože se zdá, že vy jste problematiku e-shopů podrobně studoval, zajímal by mě Váš názor na možnost vyloučení aplikace § 1732/2 v obchodních podmínkách.

 3. Jan Vetyška napsal:

  Nejsem si jistý, jestli rozumím Vaší otázce.

  Jinak, jestli Vám správně rozumím, tak myslím, že nikoliv u zboží u kterého je informace o skladovosti typu “skladem, 5 kusů” apod..

  A ani si nemyslím je e-shop katalogem, reklamou nebo vystavením zboží. Něco jiného je třeba inzerát v PPC nebo zbožových vyhledávačích.

 4. Jan napsal:

  Dobrý den, rád bych se zeptal, zdali je v OZ zmíněn způsob výpočtu lhůty pro 14 -denní vrácení. § 1829 odst. b) pouze uvádí, že lhůta běží dnem převzetí. Dá se tedy jasně říci, že je to již první den lhůty, nebo jsem přehlédl paragraf, který tuto situaci jasně popisuje a prvním dnem lhůty je den následující po přijetí zboží? Děkuji

  • Dobrý den, když se dívám na to znění, tak to v případě kupní smlouvy začíná běžet, jak píšete, ode dne převzetí zboží. Jak se to počítá např. přesně na hodiny, vám neřeknu. Předpokládám, že když si zboží zákazník vyzvedne 20.4., tak ten den to je první den z těch zmiňovaných 14 dnů. Samozřejmě pozor na opakované (pravidelné) dodávky zboží a dodání několika druhů zboží ve více termínech. Tam to je jinak.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Petra
  Mikulášková


  Specializuji se na práci se zbožovými srovnávači Heureka.cz a Zboží.cz. Využívám přitom zkušenosti z vedení vlastního e-shopu i ze spolupráce s desítkami klientů. Ovládám nejen nástroje pro biddování a úpravu XML feedů, ale také Google Analytics. Snadno tak zjistím, v čem děláte chybu a pomůžu vám ji vyřešit. A společně zvýšíme vaše tržby. Více o mně…