Kontaktní údaje
Prodávající: Mgr. Petra Mikulášková
Sídlo/bydliště: Komenského 312/21, Adamov
IČ: 88700798 (Identifikovaná osoba)
DIČ: CZ8657194238
Zapsaná: MěÚ Blansko
Telefon: + 420 732 902 340
Email: petra@petramikulaskova.cz
Kontaktní adresa: Minoritská 10, Brno, 602 00

 

  1. Informace

1.1. Informace o digitálním obsahu a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
1.2. Úhrada kupní ceny za digitální obsah probíhá prostřednictvím platební brány GoPay nebo bankovním převodem.
1.3. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
1.4. Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese kupující.

  1. Daně a související poplatky spojené s nákupem

2.1. Pro kupující se sídlem či trvalým pobytem na území České republiky, jsou ceny prezentovány včetně daně a souvisejících poplatků.
2.2. Pro kupující se sídlem či trvalým pobytem v rámci Evropského společenství mimo území České republiky jsou ceny prezentovány bez daně z přidané hodnoty. 
2.3. Uvede-li kupující v objednávkovém formuláři svoje IČ, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti - u kupujících se sídlem či provozovnou mimo území České republiky, přesto však v rámci Evropského společenství, je cena z tohoto důvodu uváděna bez daně z přidané hodnoty a daň odvede kupující (tzv. režim přenesené daňové povinnosti).
2.4. Ostatní související poplatky jsou již zahrnuty v ceně.

  1. Doručování digitálního obsahu

3.1. Prodávající dodá přístupové údaje ke stažení digitálního obsahu kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři neprodleně po přijetí objednávky a následné úhradě kupní ceny.
3.2. Doklady k digitálnímu obsahu, zejména daňový doklad – fakturu, přístupové údaje a další potvrzení odešle prodávající kupujícímu neprodleně po úhradě kupní ceny.
3.3. Pokud je digitální obsah dodávám zdarma jako bonus k jiné promo akci, daňový doklad nemusí být vystavován.
3.4. Digitální obsah je doručován výhradně elektronickou formou, a to tak, že se kupující přihlásí do aplikace prostřednictvím zaslaných přístupových údajů a odkazu na jeho e-mail, které uvedl v objednávkovém formuláři. Po přihlášení do aplikace si může stáhnout vybrané části digitálního obsahu do svého počítače, ostatní jsou přístupné pouze pro čtení po přihlášení do webového rozhraní. Vhodné programové vybavení pro otevření digitální obsahu je Adobe Reader verze 11.0.0.

  1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od uhrazení kupní ceny za digitální obsah. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností digitálního obsahu.
4.2. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle ve 30 denní lhůtě od uhrazení kupní ceny na elektronickou adresu prodávajícího petra@petramikulaskova.cz. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu a bankovní spojení.
4.3. Prodávající vrátí kupujícímu částku plně odpovídající ceně digitálního obsahu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

  1. Ochrana duševního vlastnictví

5.1. Digitální obsah zpřístupňovaný uživatelům prostřednictvím služby („Obsah“) představuje obrazový záznam vizuálního díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.
5.2. Uživatel je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný digitální obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. 
5.3. Uživatel není oprávněn digitální obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám.
5.4. Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany digitálního obsahu nebo informace o identifikaci práv k digitálnímu obsahu.
5.5. Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k digitálnímu obsahu jinak než v souladu s těmito podmínkami.
5.6. Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona.

  1. Ochrana osobních údajů

6.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. 
6.2. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. 
6.3. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
6.4. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům.
6.5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

  1. Řešení sporů

7.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
7.2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
7.3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20.2. 2017.